fbpx

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

zryjzdrowo.pl

 • 1 Postanowienia ogólne
 • Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu internetowego
  pl w tym m.in. sposób złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w serwisie, procedura odstąpienia od umowy,
  czy postępowanie reklamacyjne.
 • Właścicielem serwisu internetowego zryjzdrowo.pl jest Poradnia dietetyczna Anna Zientalska. z siedzibą w Poznaniu przy
  ul. Juliusza Słowackiego20/ 25, 60-823 Poznań, posiadającą:  NIP 8882998328, REGON 341325614, adres e- mail: ania@zryjzdrowo.pl – jego właściciel
  jest również administratorem danych osobowych oraz administratorem technicznym i merytorycznym.
 • 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Cennik – informacje na temat oferty cenowej Usługi, dostępny na stronie zryjzdrowo.pl
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia,
  w szczególności poprzez określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności.
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę o Usługę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową.
 • Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty
  elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści
  kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 • Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego dostępny pod adresem: zryjzdrowo.pl/regulamin
 • Serwis internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://zryjzdrowo.pl.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania
  umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
  jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem
  Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem.
 • Usługa, dieta – usługa przygotowania jadłospisów wskazanych na stronie Serwisu internetowego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usługi elektronicznej
  zawartej zgodnie z Regulaminem.
 • Usługodawca – właściciel serwisu zryjzdrowo.pl jest Poradnia dietetyczna Anna Zientalska. z siedzibą w Poznaniu przy
  ul. Juliusza Słowackiego20/ 25, 60-823 Poznań, posiadającą:  NIP 8882998328, REGON 341325614 mail: ania@zryjzdrowo.pl
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo ułomna osoba prawna, która korzysta na terenie Rzeczpospolitej polskiej z
  usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
  umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.
 • 3 Wymagania techniczne
 • Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym w szczególności do dokonania Zamówienia, nie jest konieczne
  spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • włączona obsługa plików cookies,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
  w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie internetowym.
 • 4 Rodzaj i zakres Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie internetowym
 • Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę jest umożliwienie Usługodawcy złożenia Zamówienia za
  pośrednictwem Serwisu internetowego.
 • W Serwisie internetowym Usługobiorca ma możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail w części
  dotyczącej Newslettera, a następnie klikniecie przycisku „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy i nie
  powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 • Następnie Usługodawca na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu
  oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu
  oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z
  usługi Newsletter.
 • Usługodawca informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego
  żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ania@zryjzdrowo.pl  lub pisemnie na adres: ul Juliusza Słowackiego 20/25 60-823 Poznań. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej
  wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy
  sprzedaży Usług zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego
 • 5 Składanie Zamówienia
 • W celu złożenia zamówienia, Usługodawca zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • Wypełnić formularz Zamówienia dostępny w Serwisie internetowym w zakładce SKLEP poprzez wybór Diety,
   wskazanie czasu zamówienia, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa, wpisać dane do faktury, jeśli są inne
   niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać metodę płatności za Zamówienie,
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Usługobiorca akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z
   jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  • kliknąć w przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”.
 • Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności ONLINE, po kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”
  Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu com  celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności,
  Usługobiorca zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu internetowego z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Usług objętych
  Zamówieniem uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 • Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienia w postaci PRZELEW TRADYCYJNY po kliknięciu w przycisk
  „PRZEJDŹ DO KASY” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamó Z tą chwilą umowę sprzedaży USŁUG objętych Zamówieniem
  uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 • W formularzu zamówienia Usługobiorca musi podać prawdziwe dane osobowe. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za
  podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Usługobiorca podał
  nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Usługobiorca zostanie poinformowany
  telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługodawcy przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności
  związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Usługobiorcą, Usługodawca
  udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Usługobiorcę.
 • Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca
  nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
 • 6 Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi
 • Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jest uprzednie złożenie przez Usługobiorcę
  Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to
  jest zawiera podatki, koszty dostawy i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej
  informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
 • Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne
  z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym
  Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Usługobiorcę zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę
  Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera
  co najmniej oświadczenia Usługobiorcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
 • Rozpoczęcie realizacji Usługi następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:
  • w przypadku uznania rachunku bankowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w Dniu Roboczym do godziny
   14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego
   przyjętym Zamówieniu;
  • w przypadku uznania rachunku bankowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie
   14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi
   wskazanego w przyjętym Zamó
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu internetowego
  • przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o
   świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu internetowego Usługodawcy.
 • Usługobiorca ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi
  oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.
 • 7 Sposoby i terminy płatności za Usługę
 • Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • Płatności online za pośrednictwem serwisu com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie
  internetowej http://www.payu.com/.
 • W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z płatności za pośrednictwem serwisu payu.pl rozliczenia transakcji płatnościami
  elektronicznymi i kartą płatniczą obsługę tych płatności prowadzi www.payu.pl PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza.
 • Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę niezwłocznie, jednak najpóźniej niż do godziny 14:00 na 1
  Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamó
 • 8 Koszt, sposoby i terminy dostawy Usługi
 • Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia wskazanego w Formularzu zamówienia oraz
  przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw)
  na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
 • w przypadku uznania rachunku bankowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 12:00
  rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w
  przyjętym Zamó
 • w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w
  Dniu Roboczym po godzinie 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia
  Usługi wskazanego w przyjętym Zamó
 • Usługodawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. Chyba, że Usługodawca i Usługobiorca ustalą dostawę w inny sposó
 • 9 Promocje i kody rabatowe
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie
  internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Przeprowadzane przez Usługodawcę akcje promocyjne w Serwisie interetowym nie podlegają łączeniu, chyba że
  regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 • W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Usługobiorca ma możliwość podania posiadanego hasła rabatowego –
  celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania.
 • Kod rabatowy to indywidualny ciąg znaków uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w
  Serwisie Internetowym w wysokości oraz w okresie określonym przez Usługodawcę przy wydaniu danego kodu rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od
  wartości umowy sprzedaży. Kod rabatowy nie ma zastosowania do Usługi opisanej na stronie Serwisu jako PAKIET DIETA PUDEŁKOWA
 • Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Usługobiorcę do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi
  w Serwisie Internetowym.
 • Usługobiorca nie może jednocześnie skorzystać z promocji oraz kodu rabatowego.
 • 10 Kontakt z Usługodawcą
 • Adres Usługodawcy:
 • Poradnia dietetyczna Anna Zientalska. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Juliusza Słowackiego20/ 25, 60-823 Poznań, posiadającą:  NIP 8882998328, REGON 341325614 adres e- mail: ania@zryjzdrowo.pl
 • Numer telefonu: +48 666-614-666, Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 77 1020 4027 0000 1702 1597 5086
 • Usługobiorca może porozumiewać się z usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz za
  pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym w zakładce KONTAKT.
 • Usługobiorca może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach od 8:00 do 17:00.
 • 11 Reklamacje
 • Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca może złożyć drogą elektroniczną
  (mailowo) na adres: ania@zryjzdrowo.pl pisemnie na adres: ul. Juliusza Słowackiego 20/25, 60-823 Poznań.
 • Zaleca się, aby w opisie reklamacji Usługobiorca zawarł:
 • informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
 • roszczenia Usługobiorcy;
 • dane kontaktowe składającego reklamację.
 • Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Usługobiorcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu
  reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złoż
 • 12 Odstąpienie od umowy Konsumenta
 • Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztó
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Usługobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
  świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
  spełnionego świadczenia.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu
  od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Juliusza Słowackiego 20/25  , 60-823 Poznań lub w formie elektronicznej
  za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ania@zryjzdrowo.pl
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
  jednak nie jest to obowiązkowe
 • 13 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności
dostępnej w Serwisie informatycznym.

 • 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania
  Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między
  innymi, Konsument ma możliwość:

  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy
   sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
   w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji
   społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentó
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument
  może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/ Platforma
  służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
  internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 15 Postanowienia końcowe
 • Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się
  Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
  w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ___________________
 • Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Pliki do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 1